Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku

>>

Aktualności

>>

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

>>

Kontakt

 
>> Pomoc Społeczna
>> Świadczenia rodzinne
>> Fundusz alimentacyjny
>> Karta Dużej Rodziny
>> Za życiem
>> Program: Dobry Start
>> Pomoc państwa w wychowaniu dzieci
>> Świetlica Środowiskowa
>> Projekt
>> Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
>> Przemoc w rodzinie
>> Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
>> Nieodpłatna pomoc prawna
>> Zamówienia
>> Pliki do pobrania
>> Archiwum
 

 

Zobacz również

 

 
 

 

 

data publikacji: 18-04-2011 | 13:05
data ostatniej modyfikacji: 23-10-2020 | 11:50


 1. Przemoc w rodzinie
 2. Program osłonowy - projekt
 3. Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
 4. Bazy teleadresowe instytucji udzielających pomocy osobą doznających przemocy w rodzinie z dnia 03-08-2020 r.
 5. Infolinia Ogólnopolskie Pogotowie Niebieska Linia
 6. Zaproszenie na spotkania Grupy Wsparcia "Orchidea"


Przemoc w rodzinie

Definicje Przemocy wg Światowej Organizacji Zdrowia to: celowe użycie siły fizycznej, zagrażające lub rzeczywiste, przeciwko sobie, komuś innemu lub przeciwko grupie lub społeczności, co powoduje lub jest prawdopodobne, że spowoduje zranienie, fizyczne uszkodzenie, śmierć, ból psychologiczny, zaburzenia rozwoju lub deprywację.

Definicja zjawiska przemocy zawarta została w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z ustawą przez „przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste- członków rodziny , w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.”

W oparciu o literaturę dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie, przemocy domowej można wyróżnić rodzaje przemocy:

 • Przemoc fizyczna, czyli każde zachowanie, którego celem jest zadanie bólu fizycznego, uszkodzenie ciała, pogorszenie zdrowia lub pozbawianie życia ofiary.
  Przykładem może być: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, szczypanie, policzkowanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, rzucanie w kogoś przedmiotami, parzenie, nieudzielanie koniecznej pomocy i itp.

 • Przemoc psychiczna, czyli każde zachowanie, którego celem jest zmniejszenie poczucia własnej wartości, wzbudzenie w ofierze strachu oraz pozbawianie jej poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem.
  Przykładem może być: wyśmiewanie poglądów, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, wmawianie choroby psychicznej, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb i itp.

 • Przemoc seksualna, czyli każde zachowanie mające na celu zmuszenie ofiary do podjęcia współżycia lub niechcianych zachowań seksualnych bądź zdeprecjonowanie jej seksualności.
  Przykładem może być :obmacywanie, wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości i itp.

 • Przemoc ekonomiczna, czyli każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy.
  Przykładem może być: - odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, nie zaspakajanie materialnych potrzeb rodziny i itp.


JEŻELI DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY W RODZINIE
LUB ZNASZ INNE OSOBY, KTÓRE CIERPIĄ Z TEGO POWODU

tj :

 • bite, kopane, szarpane za włosy, popychane, okaleczane, duszone, przypalane,
 • szantażowane, straszone, upokarzane, poniżane, obrzucane wulgarnymi wyzwiskami, wyrzucane z domu, nadmiernie kontrolowane,
 • zmuszane do odbywania stosunków seksualnych lub poddawania się nieakceptowanym przez nie zachowaniom seksualnym,
 • uzależnione finansowo od swojego partnera, który zakazuje im podjęcia pracy, nie daje pieniędzy na zaspokajanie podstawowych potrzeb,
 • drastycznie zaniedbywane (pozbawione elementarnej opieki lekarskiej, głodzone lub wykorzystywane) dzieci, osoby starsze, chore.

ZGŁOŚ SIĘ

do Komisariatu Policji w rejonie Twojego miejsca zamieszkania
lub
Ośrodka Pomocy Społecznej

Funkcjonariusz policji/ Pracownik socjalny:

 • poinformuje o sposobach i możliwościach rozwiązania Twojego problemu,
 • pomoże opracować skuteczny plan działania,
 • wskaże miejsca, w których możesz uzyskać pomoc prawną i socjalną, wsparcie psychologiczne oraz schronienie,
 • wypełni Niebieską Kartę.

PROCEDURA NIEBIESKA KARTA

Niebieska Karta
ma na celu:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ofiar przemocy domowej,
 • rozwijanie ich zdolności samoobrony przed przemocą,
 • tworzenie lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Niebieska Karta jest dokumentem wypełnianym przez funkcjonariusza policji i pracownika socjalnego w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie (Niebieska Karta w pomocy społecznej stanowi załącznik do wywiadu środowiskowego).

Niebieska Karta służy:

 • dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie,
 • ocenie zagrożenia dalszą przemocą,
 • przygotowaniu skutecznego planu pomocy osobie poszkodowanej,
 • jako dowód w sprawach sądowych,
 • usprawnianiu procedur działania w sprawach dotyczących przemocy,
 • poszerzaniu wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy.

Nie jesteś sam
-
Są ludzie i instytucje, które Ci pomogą

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w twoim otoczeniu, słyszysz awantury rodzinne, widzisz, że ktoś ma ślady pobicia, obserwujesz niedostateczną troskę o starsze osoby, niepełnosprawne, dzieci - nie bądź obojętny - okaż solidarność - powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku tel. 17 22 96 603

 • Komisariat Policji w Tyczynie tel. 17-23-02-997

 • Niebieska Linia tel. 801-120-002

Bicie i poniżanie nie jest prywatną sprawą - REAGUJ !!!

Zdając sobie sprawę, jak odbierana jest w naszym środowisku lokalnym sprawa dzielenia się problemem przemocy w szerszym środowisku informujemy, że wszelkie instytucje powołane do pomocy w rozwiązywaniu tego problemu obowiązuje tajemnica i każda osoba zaangażowana w ich działalność na pewno przestrzega tajemnicy zawodowej.

Osoby chcące skorzystać z pomocy Ośrodka mogą osobiście kontaktować się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku lub za pośrednictwem telefonu 17-22-96-603.

Uchwałą Rady Gminy Chmielnik z dnia 31marca 2011 roku uchwalono Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Chmielnik, który został opracowany zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku oraz w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawę z dnia 15 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Chmielnik, Kodeks Karny, Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


Uchwałą Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 marca 2011 roku przyjęty został tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Chmielnik oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.


29.06.2011 rok

Zarządzeniem Wójta Gminy Chmielnik z dnia 29 czerwca 2011 roku powołany został imienny skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Chmielnik.

Przewodniczący Zespołu wybrany zostanie na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród składu Zespołu .


28.07.2011 rok

Pierwsze posiedzenie Zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Chmielnik odbyło się w dniu 28 lipca 2011 roku. Zostało zwołane w celu zapoznania członków zespołu z Regulaminem Zespołu Interdyscyplinarnego oraz wybór Przewodniczącego Zespołu oraz jego zastępcy.

Po przywitaniu przybyłych zaproszonych osób, którzy zostali powołani w skład Zespołu Interdyscyplinarnego nastąpiła prezentacja zagadnień z zakresu agresji i przemocy. Omówione zostały również wybrane zagadnienia dotyczące ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zapoznano członków Zespołu z Regulaminem Zespołu.

Następnie ukonstytuował się Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik.

Przewodniczącą Zespołu została Pani Elżbieta Korbecka, a zastępcą Przewodniczącej została Pani Katarzyna Kwiatkowska.

W dalszej części posiedzenia zaprezentowano film - materiał Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Interwencja policyjna w przypadku przemocy w rodzinie oraz praca grupy roboczej - praca z konkretnym przypadkiem.

Na zakończenie omówione zostały bieżące sprawy organizacyjne. Ustalony został termin następnego posiedzenia Zespołu i zaproponowany został plan pracy na następne posiedzenie Zespołu w 2011 roku.


W związku z kampanią "Tydzień pomocy ofiarom przestępstw", 20-25 Luty 2012 r., której koordynatorem na Podkarpaciu jest Stowarzyszenie Nowy-
Horyzont zwracamy się do państwa instytucji z prośbą o czynne włączenie się w jej organizację.
... więcej


31.12.2013 rok

Gmina Chmielnik/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku w okresie od lipca do grudnia 2013 r. realizował projekt pn: „Wiem, gdzie szukać pomocy w razie przemocy - program profilaktyczno-informacyjny na terenie Gminy Chmielnik” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, edycja 2013 r., Priorytet I. „Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie”.
Więcej….


Bazy teleadresowe instytucji udzielających pomocy osobą doznających przemocy w rodzinie


Archiwalna baza teleadresowa instytucji udzielających pomocy osobą doznających przemocy
w rodzinie aktualna do dnia 03-08-2020 r.


Archiwalna baza teleadresowa instytucji udzielających pomocy osobą doznających przemocy
w rodzinie aktualna do dnia 27-07-2017 r.


Grudzień 2015


18.01.2018 rok

Zaproszenie na spotkania Grupy Wsparcia "Orchidea".

Program w pliku PDF do pobrania
<<Zaproszenie_na_Grupe_Wsparcia.pdf>>

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz