Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku

>>

Aktualności

>>

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

>>

Kontakt

 
>> Pomoc Społeczna
>> Świadczenia rodzinne
>> Fundusz alimentacyjny
>> Karta Dużej Rodziny
>> Za życiem
>> Program: Dobry Start
>> Pomoc państwa w wychowaniu dzieci
>> Świetlica Środowiskowa
>> Projekt
>> Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
>> Przemoc w rodzinie
>> Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
>> Nieodpłatna pomoc prawna
>> Zamówienia
>> Pliki do pobrania
>> Archiwum
 

 

Zobacz również

 

 
 

 

 

data publikacji: 17-06-2014 | 10:27
data ostatniej modyfikacji: 23-10-2020 | 11:47


W dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej "programem" oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Dokumenty powyższe obowiązywały do dnia 31 grudnia 2014 roku .

Dnia 1 stycznia 2015 roku weszła z życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863)

Ustawa ta określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny oraz sposób przyznawania im uprawnień i sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy.

Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny"

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego
  Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która ma na utrzymaniu przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

 1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

 2. małżonek rodzica;

 3. dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka ,o której mowa w art.37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

Karta Dużej Rodziny potwierdza uprawnienia i jest przyznawana członkom rodziny wielodzietnej:

 1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

 2. dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18. roku życia;

 3. dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

 4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

 5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczana w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 6. osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art.37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowe ukończenie nauki w szkole w danej placówce, lub do końca akademickiego, w którym planowane jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, jednak nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenia są obowiązani do zawarcia w nim klauzuli treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych zeznań.

W przypadku gdy Karta Dużej Rodziny zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona wydany zostanie duplikat Karty.

Składając wniosek o wydanie Duplikatu Karty Dużej Rodziny, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz w przypadku dziecka w wieku do 18.roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

Duplikat Karty Dużej Rodziny jest wydawany na wniosek członka rodziny wielodzietnej i podlegał będzie opłacie w wysokości 9,21 zł.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny wraz z wymienionymi wcześniej dokumentami są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50 ,
w godzinach od 7.15 do 15.15 .

Wniosek do pobrania jest dostępny tutaj w pliku PDF:
wniosek_o_wydanie_karty_duzej_rodziny.pdf

  

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

Uprawnienia

Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Wykaz zniżek i ulg można znaleźć na stronie:
wykaz_szczegolnych_uprawnien_oferowanych_przez_partnerow_kdr.pdf


Zaproszenie
lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny
.

Zapraszamy lokalne firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. 

Do współpracy zaprasza się podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:

 • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin
 • możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
 • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji
 • realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jak zgłosić swoją firmę do programu?

Co dalej?

 • po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z Twoją firmą/instytucją szczegółowe warunki współpracy
 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku firm/instytucji działających lokalnie) podpisze z Twoją firmą umowę ws. przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym.

W programie uczestniczy już ponad 1200 firm i instytucji, które oferują zniżki dla rodzin w całej Polsce.

Lista partnerów oraz szczegóły ich ofert skierowanych do rodzin wielodzietnych są dostępne i na bieżąco aktualizowane na stronie: http://rodzina.gov.pl


Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do: 
Podkarpacki Urząd
Wojewódzki

Adres:
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
Wyślij email:  mail: s@rzeszow.uw.gov.pl,
alew@rzeszow.uw.gov.pl

Zadzwoń (od poniedziałku do piątku):
Agnieszka Lew,
tel. (17) 867 13 15 lub (17) 867 13 67


Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Członkowie rodzin wielodzietnych, którzy chcą otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny powinni złożyć wniosek, podając dane osób, dla których wnioskują o kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na które przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link oraz numer karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania.

Członkowie rodzin wielodzietnych, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny w formie tradycyjnej i złożyli wnioski o przyznanie karty przed 1 stycznia 2018 r. mają możliwość zamówienia karty w formie elektronicznej bez opłat, jeżeli złożą wniosek o przyznanie karty elektronicznej do dnia 31 grudnia 2019 r.

Do pobrania

 1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny (180207_wniosek_od_1_stycznia_2018.pdf)
 2. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej (180207_wzor_oswiadczenia.pdf)
 3. Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka (180207_oswiadczenie_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinie.pdf)
 4. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (180207_oswiadczenie_dotyczace_wladzy_rodzicielskiej.pdf)
 5. Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (180207_zalacznik_dot_osob_uprawnionych_do_wyswietlania_karty_elektronicznej.pdf)

Informacja archiwalna:

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz