Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku

>>

Aktualności

>>

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

>>

Kontakt

 
>> Pomoc Społeczna
>> Świadczenia rodzinne
>> Fundusz alimentacyjny
>> Karta Dużej Rodziny
>> Za życiem
>> Program: Dobry Start
>> Pomoc państwa w wychowaniu dzieci
>> Świetlica Środowiskowa
>> Projekt
>> Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
>> Przemoc w rodzinie
>> Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
>> Nieodpłatna pomoc prawna
>> Zamówienia
>> Pliki do pobrania
>> Archiwum
 

 

Zobacz również

 

 
 

 

 


data ostatniej modyfikacji: 17-12-2020 | 20:45


17 grudnia 2020 r.
Program "Czyste powietrze"
...więcej


17 grudnia 2020 r.
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - informacja
...więcej


17 grudnia 2020 r.
Program współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego
...więcej


17 grudnia 2020 r.
Projekcie „ROWES - wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I"
...więcej


6 listopada 2020 r.
Program "WSPIERAJ SENIORA"
...więcej


27 października 2020 r.
Pytania i odpowiedzi dla Seniora. Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu Wspieraj Seniora
...więcej


30 czerwca 2020 r.
Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia na nowy okres 2020/2021
...więcej


30 czerwca 2020 r.
Informacja dla osób, które utraciły wynagrodzenie/dochód z powodu przeciwdziałania COVID-19 oraz osób, które uzyskały dodatek solidarnościowy
...więcej


17 czerwca 2020 r.
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Azymut" w Stalowej Woli informuje, że organizuje kolonie letnie dla dzieci rolników.
...więcej


11 grudnia 2019 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
, informuje, że zatrudni na umowę zlecenia - osobę do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych
...więcej


04 listopada 2019 r.
Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
informuje, że osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą korzystać z bezpłatnych porad naszych prawników oraz psychologów. Natomiast świadkowie przestępstw mogą korzystać z bezpłatnych parad psychologa
...więcej


04 lipca 2018 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku, informuje, że zatrudni na umowę zlecenia - w wymiarze 80 godzin miesięcznie na stanowisku asystenta rodziny
...więcej


28 czerwca 2018 r.
Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA
Aktywny Samorząd


24 kwietnia 2018 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku, informuje, że zatrudni na umowę zlecenia - osobę do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych
...więcej


05 lipca 2017 r.
Projekt "Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu"
...więcej


31 maja 2017 r.
Przyjdź i dowiedz się więcej o ekonomii społecznej! Wspieraj i wybieraj!!.
...więcej


01 lutego 2017 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku, informuje, że zatrudni na umowę zlecenia - osobę do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych
...więcej


31 stycznia 2017 r.
Uprzejmie informujemy, że Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt „Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
...więcej


01 stycznia 2017 r.
Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
...więcej


12 września 2016 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 są przyjmowane od dnia 1 września 2016 roku.
...więcej


12 września 2016 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 1 sierpnia 2016 roku są przyjmowane wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017.
...więcej


12 września 2016 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku, informuje, że zatrudni na umowę zlecenia - osobę do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych
...więcej


09 września 2016 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku, informuje, że zatrudni na podstawie umowy zlecenia lub umowy o pracę - w wymiarze ½ etatu na stanowisku asystenta rodziny.
...więcej


22 sierpnia 2016 r.
Zaproszenie lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny
...więcej


25 lipca 2016 r.
Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie. Kolejnym etapie naboru wniosków w ramach pilotażowego Programu - Aktywny Samorząd, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
...więcej


22 luty 2016 r.
Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem - 22-27 lutego 2016 r.
...więcej


Informacje archiwalne


28 wrzesień 2015 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku, informuje, że zatrudni na umowę zlecenia - osobę do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych - oligofrenopedagoga.
...więcej


28 sierpień 2014 r.
GOPS w Chmielniku informuje, że od dnia 1 sierpnia 2014 roku przyjmowane są wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015.
...więcej


09 maja 2014 r.
INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
...więcej


09 maja 2014 r.
INFORMACJA O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW
...więcej


10 marca 2014 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku, informuje, że zatrudni na umowę o pracę - w wymiarze ½ etatu na stanowisku asystenta rodziny
...więcej


07 lutego 2014 r.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50.
...więcej


30 sierpnia 2013 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku, informuje, że zatrudni na umowę zlecenia - osobę do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych - oligofrenopedagoga
...więcej

Pragniemy poinformować, iż Fundacja Akademia Obywatelska realizuje projekt pn „Przedsiębiorcza Społeczność - Społeczna Przedsiębiorczość” w ramach Działania 72 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem projektu jest stworzenie i wsparcie 8 Spółdzielni Socjalnych dających zatrudnienie 56 osobom do 31.12.2014 r.
...więcej w PDF


10 stycznia 2013 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku, informuje, że zatrudni na umowę zlecenia - osobę do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych - oligofrenopedagoga.
...więcej


10 lipca 2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku przypomina osobom pobierającym w okresie zasiłkowym i świadczeniowym 2011/2012 - świadczenia rodzinne i/lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego o konieczności przedłożenia w tutejszym Ośrodku
...więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że od dnia 1 sierpnia 2012 roku będą przyjmowane wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2012/2013
...więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że od dnia 1 września 2012 roku będą przyjmowane wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2012/2013
...więcej


5 października 2011
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, który znajduje się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
...więcej


8 sierpnia 2011
Komunikat przypominający o wchodzących z dniem 1 stycznia 2012 r. zmianach zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
...więcej


8 sierpnia 2011
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 1 września 2011 roku będą przyjmowane wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2011/2012.
...więcej


26 lipca 2010
Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy
Wzorem lat ubiegłych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku w porozumieniu z Towarzystwem Przeciwdziałania Uzależnieniom „TRZEŹWA GMINA” w Chmielniku w 2010 roku rozpoczął rozprowadzanie żywności otrzymanej z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie dla rodzin i osób potrzebujących.
...więcej


26 lipca 2010
Pomoc w formie zakupu posiłku dla dzieci

Osoby, które chcą skorzystać w roku szkolnym 2010/2011 z pomocy w formie zakupu posiłku dla dzieci w szkołach proszone są o składanie w miesiącu sierpniu 2010 roku niezbędnych dokumentów do udzielenia tej formy pomocy.
...więcej


ZMIANA W ŚWIADCZENIU PIELĘGNACYJNYM
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że od 1 stycznia 2010 r. uległy zmianie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczące zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Najważniejsze zmiany to zniesienie kryterium dochodowego przy ubieganiu się o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zmiana okresu, na jaki może zostać przyznane to świadczenie. 
...więcej


JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
W dniu 31.03.2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301), która oprócz nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadza przepisy przejściowe w zakresie zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
...więcej


Fundusz alimentacyjny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 1 sierpnia 2009 roku będą przyjmowane wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2009/2010.
...więcej


Świetlicowy rok szkolny
26.06.2009 roku oficjalnie zakończyliśmy nasz "Świetlicowy rok szkolny". Osobom szczególnie aktywnym i zaangażowanym w życie i działalność (organizacyjną, artystyczną itp.) Świetlicy Socjoterapeutycznej zostały wręczone dyplomy uznania i skromne upominki. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!
...więcej


Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz