Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku

>>

Aktualności

>>

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

>>

Kontakt

 
>> Pomoc Społeczna
>> Świadczenia rodzinne
>> Fundusz alimentacyjny
>> Karta Dużej Rodziny
>> Za życiem
>> Program: Dobry Start
>> Pomoc państwa w wychowaniu dzieci
>> Świetlica Środowiskowa
>> Projekt
>> Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
>> Przemoc w rodzinie
>> Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
>> Nieodpłatna pomoc prawna
>> Zamówienia
>> Pliki do pobrania
>> Archiwum
 

 

Zobacz również

 

 
 

 

 


data ostatniej modyfikacji: 11-01-2021 | 17:36


Spis treści:

 1. Program "Czyste powietrze"
 2. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - informacja
 3. Program współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego
 4. Projekcie „ROWES - wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I"
 5. Program "WSPIERAJ SENIORA"
 6. Pytania i odpowiedzi dla Seniora. Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu Wspieraj Seniora
 7. Informacja dla osób, które utraciły wynagrodzenie/dochód z powodu przeciwdziałania COVID-19 oraz osób, które uzyskały dodatek solidarnościowy
 8. Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia na nowy okres 2020/2021
 9. Kolonie letnie dla dzieci rolników

Program "Czyste powietrze"

Informujemy, że można składać wnioski o wydanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia do programu "Czyste Powietrze" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 22 96 603.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 poz. 1713).

Wniosek - pobierz


Informacja o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że został ogłoszony nabór wniosków w ramach Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2021 r.

Program skierowany jest do:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji orazkonieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Z programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie gminy Chmielnik.

Wymagane dokumenty:

 • w przypadku dzieci – orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku osób dorosłych – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne;
 • Karta zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021.

Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku do 28 grudnia 2020r .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 22 96 603.

www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2022 


Informacja o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że został ogłoszony nabór wniosków w ramach Programu „ Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2021 r.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osób posiadających orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad tymi osobami.

Z programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie gminy Chmielnik.

Wymagane dokumenty:

 • w przypadku dzieci – orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku osób dorosłych – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne;
 • karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM, uzupełniona przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę, pielęgniarkę; 
 • Karta zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021.

Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku do 28 grudnia 2020 r .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 22 96 603.

www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021 


Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza organizacje pozarządowe i liderów lokalnych społeczności do współpracy w projekcie „ROWES - wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I".

Dzięki tej współpracy mamy szansę na pobudzenie aktywności osób, grup i instytucji publicznych jak również ożywienie całej społeczności lokalnej. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest skierowany do:
• osób fizycznych;
• podmiotów ekonomii społecznej;
• przedsiębiorstw społecznych;
• instytucji rynku pracy i integracji społecznej;
• jednostek samorządu terytorialnego.

Oferujemy:

• Spotkania indywidualne i grupowe z Animatorem - spotkania mogą odbywać się w miejscu zamieszkania uczestników lub w biurach projektu,
• Spotkania Grup Tworzących Środowisko (minimum 3 osoby)- ich celem jest praca grup nad wspólnym przedsięwzięciem, inicjatywą
lub projektem, na rzecz ekonomii społecznej,
• Organizację wizyt studyjnych dla Grup Tworzących Środowisko: jedno, dwu lub trzydniowych
dla grup 15-18 osobowych z noclegami i wyżywieniem.
W ramach wizyty uczestnicy poznają przedsiębiorstwa społeczne oraz takich lokalnych liderów, których praca i działalność mogą być wzorem do naśladowania oraz inspiracją dla innych.
Będą też mogli nawiązać nowe znajomości, dzięki którym szybciej i lepiej poznają specyfikę działalności w sferze ekonomii społecznej wpływającej na jakość życia mieszkańców wsi i miast.

• Organizację warsztatów z zakresu ekonomii społecznej i budowania partnerstw dla Grup Tworzących Środowisko:
a)podstawowych, jedno, dwu lub trzydniowych, trwających po 6 h dziennie, dla 3-9 osób,
którym zapewniamy materiały edukacyjne i zaświadczenie ukończenia warsztatu,
b) zaawansowanych, jedno, dwu lub trzydniowych, trwających od 6 do 8 h dziennie, którym zapewniamy materiały edukacyjne, catering i zaświadczenie ukończenia warsztatu.

W ramach działań projektowych oferujemy także:

• doradztwo specjalistyczne (księgowo-podatkowe, marketingowe, osobowe, prawne),
• wsparcie w zakładaniu nowego podmiotu jak również w ekonomizacji organizacji pozarządowych, polegającej na wprowadzeniu działalności gospodarczej lub odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego,
• wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych (maksymalna kwota wsparcia finansowego na jedno przedsiębiorstwo społeczne wynosi 210 200,00 PLN),
• wsparcie pomostowe maksymalnie do 12 miesięcy, •pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój.

Kontakt: Biuro w Rzeszowie przy ul. Szopena 51
czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 tel. 17 86 76 277

Plakat_ROWES_2020_A2_v2_sub_I_(002).jpg


Program "WSPIERAJ SENIORA"

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "WSPIERAJ SENIORA" adresowany jest do osób powyżej 70 roku życia, w szczególności samotnych, bez wsparcia i pomocy rodziny, nieobjętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Koszt zakupu pokrywa Senior


Pytania i odpowiedzi dla Seniora. Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu Wspieraj Seniora

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

1. Na czym polega program

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

2. Jak długo realizowany jest program

Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

3. Kto realizuje program w Twojej gminie

Za realizację programu odpowiada lokalny ośrodek pomocy społecznej w Twojej gminie

4. Kto może skorzystać z programu?

Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

5. Czy płacę za zakupy i usługi?

Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.

Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

6. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1.

Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

 • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.

 • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00

 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej

KROK 2.

 • Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.

 • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.

 • W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3.

 • Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.

 • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.

 • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

  PAMIĘTAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

7. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc??

Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy. Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników ops (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.

8. Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?

Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.

9. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi w ramach programu?

Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11

Bezpieczeństwo osób starszych podczas realizacji programu.
Realizator programu ośrodek pomocy społecznej odpowiada za działania, mające na celu ochronę osób starszy.


Informacja dla osób, które utraciły wynagrodzenie/dochód
z powodu przeciwdziałania COVID-19 oraz osób, które uzyskały
dodatek solidarnościowy

Informujemy, że obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID -19, stanowi utratę dochodu i jest uwzględnianie przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r. i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r.

Wraz z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego/świadczeń z funduszu alimentacyjnego i niezbędnymi dokumentami/ załącznikami, Strona zobowiązana jest do dołączenia stosownego dokumentu potwierdzającego, że obniżenie wynagrodzenia lub dochodu z działalności gospodarczej spowodowane jest przeciwdziałaniem COVID-19.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 21 czerwca 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 roku o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Dodatek ten jest dochodem uwzględnianym przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Osoby pobierające ww. świadczenia fakt uzyskania dodatku solidarnościowego powinny zgłosić do tutejszego Organu.


Informacja dotycząca terminów składania wniosków
o świadczenia na nowy okres 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

 • zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,

 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz

 • świadczenia „dobry start” (300 zł dla ucznia)

na nowy okres 2020/2021 będą przyjmowane:

 • elektronicznie od dnia 1 lipca 2020 roku

 • tradycyjnie (w wersji papierowej) od dnia 1 sierpnia 2020 roku

Wypełniając wniosek drogą elektroniczną należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk. Błąd we wniosku skutkuje osobistym wstawiennictwem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku i poprawieniem lub uzupełnieniem danych.

Przypominamy, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres będzie można składać od 1 lutego 2021 r. elektronicznie lub od dnia 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej. Obecne świadczenie wychowawcze 500+ przyznane zostało do dnia 31 maja 2021 r. co oznacza, że w roku 2020 nie należy składać wniosków o niniejsze świadczenie, z wyjątkiem wniosków na nowo narodzone dzieci.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii i wynikające z tego powodu zagrożenia i ograniczenia, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa klientów oraz pracowników, zachęcamy do elektronicznego składania wniosków jak również realizacji wypłat świadczeń w formie przelewu na konto osobiste.


Informacja

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Azymut" w Stalowej Woli informuje, że organizuje kolonie letnie dla dzieci rolników.

Wypoczynek letni w formie kolonii w 2020 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, adresowany jest dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia Społecznego, urodzonych od dnia 01 stycznia 2004 roku.

Stowarzyszenie "Azymut"

Do pobrania w pliku PDF:


 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz