Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku

>>

Aktualności

>>

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

>>

Kontakt

 
>> Pomoc Społeczna
>> Świadczenia rodzinne
>> Fundusz alimentacyjny
>> Karta Dużej Rodziny
>> Za życiem
>> Program: Dobry Start
>> Pomoc państwa w wychowaniu dzieci
>> Świetlica Środowiskowa
>> Projekt
>> Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
>> Przemoc w rodzinie
>> Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
>> Nieodpłatna pomoc prawna
>> Zamówienia
>> Pliki do pobrania
>> Archiwum
 

 

Zobacz również

 

 
 

 

 

data publikacji: 10-01-2013 | 16:05
data ostatniej modyfikacji: 23-10-2020 | 11:46


Pomoc Społeczna

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach: kierownik, główny księgowy, pracownik socjalny, kasjer, referent, opiekun i sprzątaczka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku został utworzony na podstawie Uchwały Nr VIII/32/90 Gminnej Rady Narodowej w Chmielniku z dnia 27 marca 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku.

Szczegółowy zakres działania oraz zadania określa Statut i Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku.

Zakres i przedmiot działania 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku wykonuje zadania pomocy społecznej wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (jedn. tekst Dz. U. Z 2019 roku Nr 1507 z z późn. zmian.).

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Świadczenie pomocy społecznej powinno służyć również umacnianiu rodziny.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Do Ośrodka Pomocy Społecznej mogą zgłaszać się po pomoc osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.  Pomoc ta przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. W związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany

 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

 • ofiarom handlu ludźmi w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przyznawanie świadczeń określa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. W myśl której, prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają kryteria ustawy tj. rzeczywisty dochód rodziny lub osoby nie przekracza kryterium dochodowego rodziny lub osoby samotnie gospodarującej przy jednoczesnym wystąpieniu takiej okoliczności jak: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych lub ekologicznych.

Do ustalenia czy rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc społeczną spełnia kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania określonego rodzaju zasiłku przyjmuje się od 1 października 2018 roku – następujące kwoty:

 • na osobę samotnie gospodarującą – 701,00 zł

 • na osobę w rodzinie – 528,00 zł.

Podstawę ustalenia danych osoby ubiegającej się o świadczenia, stanu jej zdrowia oraz sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej, stanowią odpowiednio aktualne dokumenty, a w szczególności:

 • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość;

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu);

 • dokument określający status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;

 • decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej

 • orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

 • zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

 • zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

 • zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;

 • dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;

 • decyzji o przyznaniu uprawnień kombatanckich, zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich lub legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej;

 • zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

 • zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

 • decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;

 • decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;

 • zaświadczenie albo oświadczenie o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

 • dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

 • dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalnośćgospodarczą;

 • zaświadczenie albo oświadczenie o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność· gospodarczą;

 • zaświadczenie albo oświadczenie, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8;

 • zaświadczenie albo oświadczenie o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12;

 • decyzję organów przyznających świadczenia pieniężne;

 • oświadczenie o stanie majątkowym;

 • prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej albo o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy.

Zadania pomocy społecznej 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych przez ośrodek należy:

 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

 • sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej;

 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

 • praca socjalna;

 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;

 • dożywianie dzieci;

 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

 • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

 • utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do zadań własnych gminy należy:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

 • przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

 • opracowanie i realizacja projektów socjalnych;

 • podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

 • współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ponadto do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

 • prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

Świadczenia pieniężne

 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy

 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie

 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki

 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Świadczenia niepieniężne

 • praca socjalna

 • bilet kredytowany,

 • składki na ubezpieczenie społeczne,

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

 • sprawienie pogrzebu,

 • poradnictwo specjalistyczne,

 • interwencja kryzysowa,

 • schronienie,

 • posiłek,

 • niezbędne ubranie,

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

 • mieszkanie chronione,

 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

Zasiłek stały

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

Wysokość zasiłku stałego stanowi:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 miesięcznie;

 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
  Wysokość zasiłku stałego nie może przekroczyć kwoty 645,00 zł  miesięcznie, ale nie może być niższa niż 30,00 zł.

Zasiłek okresowy.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego;

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Kwota zasiłku okresowego  nie może być niższa  niż  50 %  różnicy między:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,

 • w przypadku rodziny kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej  rodziny

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Okres, na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej rodziny na pokrycie części lub całości kosztów  zakupu żywności,  leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu, strat poniesionych w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Specjalny zasiłek celowy

Może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Nie podlega zwrotowi.

Usługi opiekuńcze

 • Przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione

 • Mogą być· przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej opieki zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie również kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Posiłek

Tą formą pomocy objęte są dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

Prowadzona jest:

 • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,

 • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenie potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Interwencja kryzysowa stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji. 

Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia sprawy (od dnia złożenia wniosku).

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia.

W sprawach niecierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni.

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej.

Udzielenie świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, a także skierowania do całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej i przyznania biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej – art. 106 ustawy o pomocy społecznej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji można się odwołać. Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Tryb postępowania w sprawach pomocy społecznej 

Tryb działania w sprawach pomocy społecznej określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o pomocy społecznej.

Tryb postępowania składa się z następujących etapów:

 • Zgłoszenie potrzeby - pisemny wniosek złożony u pracownika socjalnego.

 • Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny zainteresowanej.

 • Udokumentowanie sytuacji osobistej i majątkowej oraz powodów ubiegania się o pomoc.

 • Ustalenie przez pracownika socjalnego wspólnie z osobą zainteresowaną wstępnego planu działań i pomocy.

 • Podjęcie decyzji o zakresie, formie i terminie udzielenia pomocy.

 • Wydanie decyzji w formie pisemnej i dostarczenie jej adresatowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 • Po uprawomocnieniu się decyzji - realizacja pomocy.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak współdziałania z pracownikiem socjalnym, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, marnotrawstwo zasobów własnych lub przyznanych świadczeń mogą być podstawą do odmowy przyznania, ograniczenia lub wstrzymania świadczeń pomocy społecznej.

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy

Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy w Krośnie zajmuje się rozprowadzaniem żywności dla rodzin i osób potrzebujących z terenu naszej Gminy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 finansowanej przez Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku zajmuje się wydawaniem skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej.

Kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy wynosi 200% kwoty, o której mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1402 zł – dla osoby samotnie gospodarującej, 1056 zł – dla osoby w rodzinie.


BEZDOMNI ZIMĄ - NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI!

Pora zimowa to szczególnie niebezpieczny czas dla osób pozbawionych opieki. Trudne warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady śniegu stanowią zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia osób bezdomnych, w podeszłym wieku, samotnych i niepełnosprawnych. Zagrożenie takie dotyczy również osób będących pod wpływem alkoholu.

W związku z czym informuje się, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa bezpłatna, całodobowa infolinia 987, pod którym osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych. Najbliższe schroniska dla bezdomnych znajdują się w Rzeszowie.
Jednocześnie prosimy mieszkańców o niezwłoczne zgłaszanie do pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, wszystkich przypadków osób, które są narażone na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych.

Pełny wykaz zaktualizowanych placówek udzielających wsparcia w woj. podkarpackim znajdziecie Państwo na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:

http://rzeszow.uw.gov.pl/pomoc-dla-osob-potrzebujacych-wsparcia.html


Baza danych Ośrodków udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Jest możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa oraz innych form wsparcia oferowanych przez Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Plakat:


Fundacja „Znajdź Pomoc"

Głównym celem Fundacji "Znajdź Pomoc" jest prowadzenie Ogólnopolskiego Portalu Wsparcia "ZnajdźPomoc.pl". Portal ten ma służyć wszystkim osobom (chorym, niepełnosprawnym, znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej) i pozwolić na szybkie znalezienie pomocy w konkretnym obszarze.

Osoby chętne Fundacja zachęca do kontaktu:
Fundacja "Znajdź Pomoc"
Ul. Woziwody 8
02-908 Warszawa
telefon: 22 2992928

Plakat:

Plakat w pliku PDF <<plakat.pdf>>


PROCEDURA
postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym w województwie podkarpackim

I. Kierowanie

Służby porządkowe po rozeznaniu sprawy kierują osoby potrzebujące pomocy:

 1. W ciągu dnia
  -
  do schronisk dla osób bezdomnych, noclegowni, ogrzewalni lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe w okresie zimowym;
  - do szpitala - osoby wymagające pomocy lekarskiej;
  - do izby wytrzeźwień - osoby w stanie upojenia alkoholowego.

 2. W godzinach wieczornych i nocnych
  - jak wyżej, a w przypadku braku miejsc lub znacznej odległości od schronisk dla osób bezdomnych, noclegowni, ogrzewalni lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, bezdomnych należy przewieźć do domów pomocy społecznej, które w okresie zimowym uruchamiają dodatkowo miejsca noclegowe.

Uwaga: w ekstremalnych sytuacjach i wyjątkowo trudnych warunkach pogodowych oraz braku miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych, noclegowniach, ogrzewalniach lub innych placówkach zapewniających miejsca noclegowe, domy pomocy społecznej przyjmą wszystkich bezdomnych w świetlicach.

Osoba bezdomna może przebywać w domu pomocy społecznej nie dłużej niż jedną dobę (z wyjątkiem sytuacji szczególnych).

 1. W czasie pobytu w ww. placówce bezdomny otrzymuje jeden nocleg, posiłki, możliwość umycia się i ewentualnej zmiany odzieży.

 2. Po skorzystaniu z ww. świadczeń bezdomny udaje się do najbliższego schroniska dla osób bezdomnych, noclegowni, ogrzewalni lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe.

 3. Ośrodki pomocy społecznej wydają bezdomnemu bilet umożliwiający przejazd do schroniska.

 4. Wszystkie domy pomocy społecznej zaktualizują własną procedurę przyjmowania bezdomnych i przypomną personelowi obowiązki w tym zakresie.

Całodobowa bezpłatna infolinia 987 - pod jej numerem można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych.


WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM
W OKRESIE ZIMOWYM 2017/2018

Wykaz do pobrania w pliku PDF
<<Wykaz_placówek>>

Ponadto przypominamy, że w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie działa bezpłatny, całodobowy numer informacyjno-koordynujący 987 dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Z numeru mogą korzystać osoby bezdomne wymagające pomocy w okresie zimowym z terenu województwa podkarpackiego. Pod ten nr tel. ponadto można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie potrzebującej.


REKRUTACJA DO PROJEKTU w ramach ścieżki A

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza nabór do projektu “Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu 2” w ramach ścieżki A (dotacje na otworzenie działalności gospodarczej).

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 15.02.2018 r. do 21.02.2018 r. w dni robocze w godzinach 9:00-14:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok. 32, III piętro.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:

 • do 29 r. ż.,

 • zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego,

 • nie pracujące, bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,

 • nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

 • nie szkolące się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed złożeniem dokumentów

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji przyznawane są osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • osoby z niepełnosprawnościami,

 • osoby o niskich kwalifikacjach,

 • osoby długotrwale bezrobotne,

 • osoby bez doświadczenia zawodowego,

 • osoby posiadające doświadczenie zawodowe do 1 roku,

 • Kobiety.

Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać ze strony www.aktywnipodkarpacie2.pl zakładka „Do pobrania” – Dokumenty rekrutacyjne ścieżka A i złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera lub przez osoby trzecie w terminie naboru.

Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału_Ścieżka A znajdujący się w zakładce „Do pobrania”. Kandydat/-ka na Uczestnika projektu jest zobowiązany/-a zapoznać się z warunkami udziału w projekcie oraz wszystkimi dokumentami rekrutacji i przyznania wsparcia.


REKRUTACJA DO PROJEKTU w ramach ścieżki B

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza nabór do projektu “Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu 2” w ramach ścieżki B (skierowana do Kandydatów/-ek zainteresowanych szkoleniami zawodowymi i stażami).

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 19.02.2018 r. do 27.02.2018 r. w dni robocze w godzinach 9:00-14:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok. 32, III piętro.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:

 • do 29 r. ż.,

 • zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego,

 • nie pracujące, bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,

 • nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

 • nie szkolące się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed złożeniem dokumentów

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji przyznawane są osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • osoby z niepełnosprawnościami,

 • osoby o niskich kwalifikacjach,

 • osoby długotrwale bezrobotne,

 • osoby bez doświadczenia zawodowego,

 • osoby posiadające doświadczenie zawodowe do 1 roku,

 • Kobiety.

Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać ze strony www.aktywnipodkarpacie2.pl zakładka „Do pobrania” – Dokumenty rekrutacyjne ścieżka B i złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera lub przez osoby trzecie w terminie naboru.
Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału_ścieżka B znajdujący się w zakładce „Do pobrania”.


Informacja w pliku PDF
<<REKRUTACJA.pdf>>


Plakat


Wersja archiwalna:

 1. pomoc_130110.html

 2. pomoc_170426.html

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz