Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku

>>

Aktualności

>>

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

>>

Kontakt

 
>> Pomoc Społeczna
>> Świadczenia rodzinne
>> Fundusz alimentacyjny
>> Karta Dużej Rodziny
>> Za życiem
>> Program: Dobry Start
>> Pomoc państwa w wychowaniu dzieci
>> Świetlica Środowiskowa
>> Projekt
>> Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
>> Przemoc w rodzinie
>> Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
>> Nieodpłatna pomoc prawna
>> Zamówienia
>> Pliki do pobrania
>> Archiwum
 

 

Zobacz również

 

 
 

 

 

data publikacji: 19-02-2016 | 21:10
data ostatniej modyfikacji: 09-02-2021 | 20:13
Informator Rodzina 500+.pdf

ulotka 500+.pdf

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze
na okres 2021/2022

 Od 2021 roku prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na roczny okres trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

W celu uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres rozpoczynający się 1 czerwca 2021 roku wnioski będzie można składać od 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną przez Internet (tj. za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS), a od 1 kwietnia 2021 roku również drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Terminy składania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz terminy wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

  • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 roku oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 roku

  • Złożenie wniosku w maju 2021 roku oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 roku

  • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 roku oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 roku

  • Złożenie wniosku w lipcu 2021 roku oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021  roku

  • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 roku oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 roku.

W związku z powyższym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 roku będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Śmierć rodzica

Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.

Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, przyjmując za datę złożenia wniosku datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.

Ubieganie się o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. 

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można pobrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku, ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku (zakładka: pliki do pobrania) oraz ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze 

Dodatkowych informacji z zakresu świadczeń wychowawczych można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku w godzinach 7:15 – 15:15 lub pod nr telefonu: (17) 2296 603; (17) 2304 063 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus 


 

Wersja archiwalna:

  1. Program_500_210128.html

  2. Program_500_190618.html

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz