Strona główna

Strona archiwalna obowiązywała do dnia 18-06-2019 r.

data publikacji: 19-02-2016 | 21:10
data ostatniej modyfikacji: 18-06-2019 | 23:33


Spis treści:

500_w_pigulce.pdf

plakat_500.pdf

Komunikat

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
- zmiany od 1 sierpnia 2017 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, który rozpocznie się 1 października 2017 r., będzie można składać od 1 sierpnia 2017 r. osobiście lub drogą elektroniczną.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2016. Prawo do ww. świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza odpowiednio:

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące każdego członka rodziny,

 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
  - formie opłacanego podatku,
  - wysokości przychodu,
  - stawce podatku,
  - wysokości opłaconego podatku − w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego –
  wymóg załączenia ww. zaświadczenia będzie obowiązywał przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017r.

 • w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu – dokumenty, w tym oświadczenia potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość. 

Ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia
1 sierpnia każdego roku.

Od 1 sierpnia 2017 r. oświadczenie dotyczące dochodów niepodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa czyli wypełnia i podpisuje, osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie od tego, czy na pierwsze czy drugie i następne dziecko, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Jeśli Wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

W przypadku, gdy Wnioskodawca złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

W przypadku, gdy Wnioskodawca ubiegający się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze w kolejnych miesiącach, tj. od listopada danego roku ww. świadczenie ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym Wnioskodawca złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje;

 • ojciec dziecka jest nieznany;

 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
  i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 • Powyższy przepis będzie miał zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r.

Nowe regulacje wchodzące od 1 sierpnia 2017 r. dotyczące ustalania dochodu rodziny, które będą miały zastosowanie do przyznawania świadczeń wychowawczych na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017 r. wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

Od 1 sierpnia 2017 r. zmianie ulega definicja rodziny - zgodnie z jej nowym brzmieniem, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców, jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu, jest ono pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

W związku z powyższym w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Od 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wzory wniosków wraz z załącznikami na okres 2016/2017 i na nowy okres 2017/2018 można pobrać z w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku, 36-016
Chmielnik 50 pok. 9,11 i 12 oraz ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

Dodatkowych informacji z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/


Informacja o wdrożeniu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Chmielnik

W dniu 17 lutego 2016 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 195 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia br.

Ustawa wprowadza systemowe wsparcie rodzin, mieszkających w Polsce i określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie to przysługuje w/wym. osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 

Ustawa zakłada, że świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko, bez względu na dochody rodziny. W przypadku rodzin, które ubiegać się będą o to świadczenie na pierwsze dziecko trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe – 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

W świetle wyżej wymienionej ustawy dochód –oznacza to dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych a dochód rodziny – oznacza to sumę dochodów członków rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (z zastrzeżeniem dochodu utraconego i dochodu uzyskanego przez członków rodziny) 

Dochód rodziny stanowi:
1) dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 
2) dochód inny niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
3) dochód osiągany przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - każdego członka rodziny.

W rozumieniu ustawy dziecko – oznacza to dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną, natomiast pierwsze dziecko – oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia (…). 

Przez rodzinę rozumie się następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności , jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy i kończy się dnia 30 września 2017 roku.

Wnioski z prawidłowo wypełnionymi dokumentami będzie można składać od momentu wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r., jednak będą na to trzy miesiące. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy obowiązywania ustawy, rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w dowolnym momencie, jednak w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Świadczenia z trzymiesięcznym wyrównaniem będą wypłacane tylko wtedy, jeśli wniosek wpłynie do 30 czerwca br.

W dalszym okresie obowiązywania ustawy prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. Wnioski o jego ustalenie będzie można składać od dnia 1 sierpnia danego roku. 

Wniosek składać się będzie raz w roku, w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Realizacja wymienionej ustawy zostanie przekazana Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chmielniku. Wnioski będzie można składać w siedzibie Ośrodka.

Szczegółowy sposób i tryb postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze oraz wzór wniosku o przyznanie tego świadczenia, a także załączników do wniosku, określony zostanie w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rodziny. 

Niezwłocznie po ich opublikowaniu druki wniosków o świadczenie wychowawcze będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku i na stronie internetowej Ośrodka w zakładce pliki do pobrania. Druki będą przez Ośrodek udostępniane bezpłatnie.

Szczegóły dotyczące przyjmowania wniosków zostaną podane w okresie - bezpośrednio przed wejściem w życie ustawy.

Osoby uprawnione do świadczenia wychowawczego będą miały możliwość złożenia wniosku o jego przyznanie drogą elektroniczną - nie będzie konieczności dołączania do wniosku szeregu zaświadczeń np. dotyczących dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - bowiem organ właściwy będzie je pozyskiwał samodzielnie. 


INFOLINIA

Od 1 marca br. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz we wszystkich województwach uruchomiono infolinie na temat realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Infolinie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w urzędach wojewódzkich są czynne w godzinach pracy urzędów.

Z infolinii mogą skorzystać rodzice i opiekunowie zainteresowani świadczeniem oraz pracownicy samorządów.

W województwie podkarpackim numer infolinii to: 800 100 900, gdzie można uzyskać informację z zakresu w.w ustawy.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej infolinia działa pod numerem: 22 529 06 68.

Ponadto opublikowane zostały informacje i materiały dotyczące w.w ustawy na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/ oraz na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego https://rzeszow.uw.gov.pl/rodzina-500-plus/ .


Informacja

Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego o świadczenie wychowawcze są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku i na stronie internetowej Ośrodka w zakładce pliki do pobrania: http://www.gops.chmielnik.pl/pliki.html.

Informuje się, że wniosek będzie można złożyć w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku lub za pośrednictwem poczty, a także w wersji elektronicznej, za pomocą: bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), portalu emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można składać od 1 kwietnia 2016 roku.

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku w sposób dogodny dla wnioskodawców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub w gotówce.


Uwaga na oszustów!

W związku z coraz częściej pojawiającymi się próbami wyłudzenia pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach internetowych przypominamy, że jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami o programie „Rodzina 500plus” są strony:

 • Rodzina500plus.gov.pl

 • Obywatel.gov.pl

 • Oficjalne strony ministerstw

Uwaga!

Wniosek o świadczenie wychowawcze jest bezpłatny,
za jego pobranie i złożenie nie ma opłat.
Jego wzór jest określony w rozporządzeniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przypomina się, że wniosek o świadczenie wychowawcze można składać w wersji papierowej w gminie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także w wersji elektronicznej, za pomocą: bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP.

Jak  wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze? – można zapoznać się z instrukcją znajdująca się klikając poniższe linki:

https://rzeszow.uw.gov.pl/wp-content/uploads/2016/02/Jak-wypelnic-wniosek-Rodzina-500-plus_.pdf

lub

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-wypelnic-wniosek-o-rodzina-500-plus/


Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry

<< wstecz