Strona główna

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku

>>

Aktualności

>>

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

>>

Kontakt

 
>> Pomoc Społeczna
>> Świadczenia rodzinne
>> Fundusz alimentacyjny
>> Karta Dużej Rodziny
>> Za życiem
>> Program: Dobry Start
>> Pomoc państwa w wychowaniu dzieci
>> Świetlica Środowiskowa
>> Projekt
>> Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
>> Przemoc w rodzinie
>> Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
>> Nieodpłatna pomoc prawna
>> Zamówienia
>> Pliki do pobrania
>> Archiwum
 

 

Zobacz również

 

 
 

 

 
 

Program "WSPIERAJ SENIORA"

Pytania i odpowiedzi dla Seniora. Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu Wspieraj Seniora

WAŻNA INFORMACJA!!!

Przypominamy, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres będzie można składać od 1 lutego 2021 r. elektronicznie lub od dnia 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej.

Obecne świadczenie wychowawcze 500+ przyznane zostało do dnia 31 maja 2021 r. co oznacza, że w roku 2020 nie należy składać wniosków o niniejsze świadczenie, z wyjątkiem wniosków na nowo narodzone dzieci.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że został uruchomiony dla mieszkańców Gminy Chmielnik telefoniczny kontakt, umożliwiający otrzymanie niezbędnych informacji w zakresie zagrożenia pandemią oraz wsparcia w kryzysowej sytuacji.

Informacji w powyższym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu:

 • 17 22 96 603 w dniach roboczych w godz. od 7.15 do 15.15
 • 669 917 926 w dniach roboczych w godz. od 7.15 do 19.00


W związku z zagrożeniem koronawirusem , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje , że osoby objęte kwarantanną związaną z koronawirusem mogą dzwonić pod nr telefonu 17-22-96-603 i zgłaszać potrzeby w zakresie dostarczania żywności , lekarstw itp.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku będą udzielać informacji niezbędnych osobom objętych kwarantanną od  godz. 7.15 do 15.15.

Jednocześnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie uruchamia telefoniczne wsparcie psychologiczne skierowane do mieszkańców powiatu rzeszowskiego, u których pojawiają się trudności emocjonalne w związku z zaistniałą sytuacją, czują strach przed zarażeniem lub zmagają się z własną chorobą / chorobą bliskiej osoby.

Godziny działania telefonów:

Nr telefonu 519 585 391
Wtorek 8.00 - 12.00
Środa 11.00 - 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 15.00

Nr telefonu 519 585 636
Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek 12.00 – 20.00
Środa 12.00 - 20.00
Czwartek 12.00 – 20.00
Piątek 12.00 – 20.00

Ponadto, można uzyskać również pomoc w formie poradnictwa socjalnego i rodzinnego pod nr telefonu: 519 585 761, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

KOMUNIKAT

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku prosi o załatwianie osobiście wyłącznie spraw niecierpiących zwłoki.
W przypadku innych działań prosimy o rozważenie wizyty w późniejszym terminie.

Zachęcamy by podstawową i pierwszą formą kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chmielniku był telefon: 17-22-96-603 lub e-mail: gops@gops.chmielnik.pl.

Wizyta osobista w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku jest zalecana wyłącznie w sytuacji, gdy kontaktu bezpośredniego nie można zastąpić inną formą.

GOPS Chmielnik

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku swoim zasięgiem działania i pomocą obejmuje 5 sołectw tj. Chmielnik, Wola Rafałowska, Błędowa Tyczyńska, Zabratówka i Borówki. Teren gminy jest podzielony na rejony opiekuńcze, którymi zawiadują pracownicy socjalni.

Teren gminy jest bardzo rozległy, pracownicy socjalni do klientów pomocy społecznej dojeżdżają autobusem, własnym samochodem lub dochodzą pieszo.

Z pomocy społecznej na terenie gminy w 2017 roku korzystało 355 rodzin, 907 osób w tych rodzinach. W tym wyłącznie z pracy socjalnej korzystało 159 rodzin, a 296 osoby w rodzinie. Stanowi to około 13% wszystkich mieszkańców gminy.

Adres GOPS:
36-016 Chmielnik 50

Telefon, e-mail:
tel. (017) 22-96-603,
e-mail: gops@gops.chmielnik.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 do 15:15.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnieni są:

 • kierownik,

 • główny księgowy,

 • pracownicy socjalni,

 • referenci ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych
  i funduszu alimentacyjnego

 • opiekunki,

 • sprzątaczka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku został utworzony na podstawie Uchwały Nr VIII/32/90 Gminnej Rady Narodowej w Chmielniku z dnia 27 marca 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku wykonuje zadania pomocy społecznej wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Szczegółowy zakres działania oraz zadania określa Statut i Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku z siedzibą w Chmielniku pod adresem 36-016 Chmielnik 50.

 2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo@chmielnik.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  1) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2) inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania , w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;

 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
  6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  7) w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości ustalenia uprawnień do świadczeń.

 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Archiwum:

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry