Strona główna

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku swoim zasięgiem działania i pomocą obejmuje 5 sołectw tj. Chmielnik, Wola Rafałowska, Błędowa Tyczyńska, Zabratówka i Borówki. Teren gminy jest podzielony na rejony opiekuńcze, którymi zawiadują pracownicy socjalni.

Teren gminy jest bardzo rozległy, pracownicy socjalni do klientów pomocy społecznej dojeżdżają autobusem, własnym samochodem lub dochodzą pieszo.

Z pomocy społecznej na terenie gminy w 2017 roku korzystało 355 rodzin, 907 osób w tych rodzinach. W tym wyłącznie z pracy socjalnej korzystało 159 rodzin, a 296 osoby w rodzinie. Stanowi to około 13% wszystkich mieszkańców gminy.

Adres GOPS:
36-016 Chmielnik 50

Telefon, e-mail:
tel. (017) 22-96-603,
e-mail: gops@gops.chmielnik.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 do 15:15.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnieni są:

 • kierownik,

 • główny księgowy,

 • pracownicy socjalni,

 • referenci ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych
  i funduszu alimentacyjnego

 • opiekunki,

 • sprzątaczka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku został utworzony na podstawie Uchwały Nr VIII/32/90 Gminnej Rady Narodowej w Chmielniku z dnia 27 marca 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku wykonuje zadania pomocy społecznej wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Szczegółowy zakres działania oraz zadania określa Statut i Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku z siedzibą w Chmielniku pod adresem 36-016 Chmielnik 50.

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku jest Pan Grzegorz Drążek, e-mail: d.t.drazek@gmail.com tel. 730-283-100.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  1) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2) inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania , w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;

 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
  6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  7) w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości ustalenia uprawnień do świadczeń.

 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Idź do góry