Ikona dostępności

GOPS Chmielnik - logo

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Chmielniku

36-016 Chmielnik 50

tel. 17 22 96 603

tel. 17 23 04 062

fax 17 23 04 061

gops@gops.chmielnik.pl

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących.

FEPŻ to jeden z programów krajowych, który będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zgodnie z Umową Partnerstwa na lata 2021-2027. Za wdrażanie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca.

Program FEPŻ jest współfinansowany w 90% ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i w 10% ze środków krajowych.

Za rozprowadzenie żywności dla rodzin i osób potrzebujących z terenu naszej Gminy odpowiedzialny jest Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy w Krośnie. Natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku zajmuje się wydawaniem skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej.

W/w pomocą mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego oraz jednocześnie wystąpiła okoliczność z art. 7 ustawy o pomocy społecznej a mianowicie: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała ciężka choroba, sieroctwo, wielodzietność, potrzeba ochrony macierzyństwa.

Kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy o której mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej wynosi 265 % - tj. 2056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1590,00 zł – dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje na temat programu FEPŻ znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które pełni funkcję Instytucji Zarządzającej pod adresem: Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij