Ikona dostępności

GOPS Chmielnik - logo

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Chmielniku

36-016 Chmielnik 50

tel. 17 22 96 603

tel. 17 23 04 062

fax 17 23 04 061

gops@gops.chmielnik.pl

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy w Krośnie zajmuje się rozprowadzaniem żywności dla rodzin i osób potrzebujących z terenu naszej Gminy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku zajmuje się wydawaniem skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej. Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego oraz jednocześnie wystąpieniu okoliczności z art. 7 ustawy do pomocy społecznej m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, sieroctwo, wielodzietność, potrzeba ochrony macierzyństwa. 

Kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy wynosi 220% kwoty, o której mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1707,20 zł – dla osoby samotnie gospodarującej, 1320,00 zł – dla osoby w rodzinie.

Więcej informacji dostępnych na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij