Ikona dostępności

GOPS Chmielnik - logo

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Chmielniku

36-016 Chmielnik 50

tel. 17 22 96 603

tel. 17 23 04 062

fax 17 23 04 061

gops@gops.chmielnik.pl

 

Definicje Przemocy wg Światowej Organizacji Zdrowia to: celowe użycie siły fizycznej, zagrażające lub rzeczywiste, przeciwko sobie, komuś innemu lub przeciwko grupie lub społeczności, co powoduje lub jest prawdopodobne, że spowoduje zranienie, fizyczne uszkodzenie, śmierć, ból psychologiczny, zaburzenia rozwoju lub deprywację.

Definicja zjawiska przemocy zawarta została w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z ustawą przez „przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste- członków rodziny , w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.”

W oparciu o literaturę dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie, przemocy domowej można wyróżnić rodzaje przemocy:

 • Przemoc fizyczna, czyli każde zachowanie, którego celem jest zadanie bólu fizycznego, uszkodzenie ciała, pogorszenie zdrowia lub pozbawianie życia ofiary.
 • Przykładem może być: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, szczypanie, policzkowanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, rzucanie w kogoś przedmiotami, parzenie, nieudzielanie koniecznej pomocy i itp.
 • Przemoc psychiczna, czyli każde zachowanie, którego celem jest zmniejszenie poczucia własnej wartości, wzbudzenie w ofierze strachu oraz pozbawianie jej poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem.
 • Przykładem może być: wyśmiewanie poglądów, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, wmawianie choroby psychicznej, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb i itp.
 • Przemoc seksualna, czyli każde zachowanie mające na celu zmuszenie ofiary do podjęcia współżycia lub niechcianych zachowań seksualnych bądź zdeprecjonowanie jej seksualności. 

Przykładem może być :obmacywanie, wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości i itp.

 • Przemoc ekonomiczna, czyli każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy. 

Przykładem może być: - odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, nie zaspakajanie materialnych potrzeb rodziny i itp.


JEŻELI DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY W RODZINIE LUB ZNASZ INNE OSOBY, KTÓRE CIERPIĄ Z TEGO POWODU np. są:

 • bite, kopane, szarpane za włosy, popychane, okaleczane, duszone, przypalane,
 • szantażowane, straszone, upokarzane, poniżane, obrzucane wulgarnymi wyzwiskami, wyrzucane z domu, nadmiernie kontrolowane,
 • zmuszane do odbywania stosunków seksualnych lub poddawania się nieakceptowanym przez nie zachowaniom seksualnym,
 • uzależnione finansowo od swojego partnera, który zakazuje im podjęcia pracy, nie daje pieniędzy na zaspokajanie podstawowych potrzeb,
 • drastycznie zaniedbywane (pozbawione elementarnej opieki lekarskiej, głodzone lub wykorzystywane) dzieci, osoby starsze, chore.

ZGŁOŚ SIĘ
do Komisariatu Policji w rejonie Twojego miejsca zamieszkania
lub
Ośrodka Pomocy Społecznej

Funkcjonariusz policji/ Pracownik socjalny:

 • poinformuje o sposobach i możliwościach rozwiązania Twojego problemu,
 • pomoże opracować skuteczny plan działania,
 • wskaże miejsca, w których możesz uzyskać pomoc prawną i socjalną, wsparcie psychologiczne oraz schronienie,
 • wypełni Niebieską Kartę.

Bazy teleadresowe instytucji udzielających pomocy osobą doznających przemocy w rodzinie znajdują się w plikach do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie

21.07.2021 Pobierz plik (PDF, 0.30 MB)

Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej (PIK) i in. podmiotów, udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie

21.07.2021 Pobierz plik (PDF, 0.43 MB)

Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

21.07.2021 Pobierz plik (PDF, 0.22 MB)

Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

21.07.2021 Pobierz plik (PDF, 0.20 MB)

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach, w województwie podkarpackim.

21.07.2021 Pobierz plik (PDF, 0.66 MB)

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

28.12.2021 Pobierz plik (PDF, 1.04 MB)

Zobacz

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij