Ikona dostępności

GOPS Chmielnik - logo

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Chmielniku

36-016 Chmielnik 50

tel. 17 22 96 603

tel. 17 23 04 062

fax 17 23 04 061

gops@gops.chmielnik.pl

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  1. matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a, albo
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
  3. opiekunowi prawnemu dziecka, albo
  4. dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje ww. osobom, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze na okres 2021/2022

Od 2021 roku prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na roczny okres trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

W celu uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres rozpoczynający się 1 czerwca 2021 roku wnioski będzie można składać od 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną (tj. za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS), a od 1 kwietnia 2021 roku również drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w ośrodku pomocy społecznej lub za pośrednictwem poczty.

Terminy składania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz terminy wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

  • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 roku oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 roku
  • Złożenie wniosku w maju 2021 roku oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 roku
  • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 roku oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 roku
  • Złożenie wniosku w lipcu 2021 roku oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021  roku
  • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 roku oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 roku.

W związku z powyższym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 roku będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Śmierć rodzica

Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.

Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, przyjmując za datę złożenia wniosku datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.

Ubieganie się o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. 

Dodatkowych informacji z zakresu świadczeń wychowawczych są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wzór wniosku wraz z załącznikami znajduje się w zakładce pliki do pobrania.

Pliki do pobrania

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij